Till innehåll på sidan

Hållbara fonder

Alla SKAGENs fonder följer vår policy för hållbara investeringar. När våra fonder väljer ut bolag, utvärderar vi miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter innan vi fattar ett investeringsbeslut. Vi har valt att utesluta vissa sektorer och produkter som vi inte anser vara långsiktigt hållbara, däribland tobak, kol, oljesand och palmolja. Som en aktiv ägare, har SKAGEN också en lång historia av att engagera sig i de bolag vi är investerade i och att försöka påverka dem i positiv riktning.

Foto av en skärm med börskurser

Aktivt ägande som ger resultat

Genom direkt dialog med bolagen i våra fonder och röstning på bolagsstämmor fortsätter vi att driva positiv förändring. Upptäck några av höjdpunkterna i SKAGENs hållbarhetsarbete 2018.
Illustration av ett träd

Gemensam koncernpolicy för hållbara investeringar

Vår hållbarhetspolicy kombinerar Storebrands och SKAGENs styrkor inom hållbara investeringar och aktivt ägande.

Global hållbarhetskonferens

En ny form av kapitalism behövs för att ställa om till ett hållbart samhälle. Det var ett av inläggen på hållbarhetskonferensen PRI in Person i San Francisco.

Riktlinjer för miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor

Vår hållbarhetspolicy kombinerar Storebrands och SKAGENs styrkor inom hållbara investeringar och aktivt ägande.

Principer för ansvarsfulla investeringar

SKAGEN följer Förenta Nationernas Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UN PRI. 

Följ hur fonderna röstat

I översikten här nedanför (på eng) kan du följa hur SKAGEN har röstat i portföljbolagen redan dagen efter att rösterna avgivits. En förklaring finns med i de fall vi har röstat mot ett bolags ledning på bolagsstämman.

Din e-postadress

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.