Till innehåll på sidan
Michael Ancher, En akvarelmalerske, 1896. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Köp i aktie- och räntefonder  0 %
Byten mellan fonder *             0 %
Försäljning av fondandelar    0 %

* Det kan tillkomma kostnader från andra aktörer.

 

Årlig förvaltningsavgift SKAGEN Vekst A

Förvaltningsavgift andelsklass A:

Fast förvaltningsavgift 1 procent per år, beräknas dagligen , belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsavgift:

Bättre värdeutveckling än 6 procent per år, beräknat dagligen, delas 90/10 mellan andelsägare och förvaltningsbolaget. Avgiften debiteras årligen per 31/12. Debitering av den rörliga förvaltningsavgiften kan endast utföras om andelsvärdet per den 31 december är högre än andelsvärdet vid senaste debitering/avräkning av den rörliga förvaltningsavgiften (high-watermark).

Årlig förvaltningsavgift SKAGEN Global A

Fast årlig förvaltningsavgift:

1 procent. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsavgift:

Bättre värdeutveckling för fondandelsvärdet jämfört med jämförelseindex delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Fonden kan därför belastas en rörlig förvaltningsavgift även om fondens avkastning har varit negativ, så länge fondandelsvärdet uppvisar en bättre utveckling än jämförelseindex. Omvänt kan fonden ha en positiv avkastning utan att belastas med en rörlig förvaltningsavgift, om fondandelsvärdet uppvisar en sämre utveckling än jämförelseindex. Rörlig förvaltningsavgift beräknas dagligen och belastas fonden årligen.

Årlig förvaltningsavgift för SKAGEN Kon-Tiki A

Fast årlig förvaltningsavgift:

2 procent. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsvgift:

Bättre värdeutveckling mätt i procent för fondandelsvärdet jämfört med jämförelseindex delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte överstiga 4 % av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Om fondandelsvärdet uppvisar en sämre utveckling, mätt i procent, än jämförelseindex, dras 10 % av den sämre värdeutvecklingen av från den fasta förvaltningsavgiften. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte understiga 1% av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Den rörliga förvaltningsavgiften beräknas dagligen och belastas fonden årligen.

Årlig förvaltningsavgift för SKAGEN m2 A

Fast årlig förvaltningsavgift:

1,5 procent. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsavgift:

Bättre värdeutveckling mätt i procent för fondandelsvärdet jämfört med referensindex, delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte överstiga 3 % av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Om fondandelsvärdet uppvisar en sämre utveckling, mätt i procent, än referensindex, dras 10 % av den sämre värdeutvecklingen av från den fasta förvaltningsavgiften. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte understiga 0,75% av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Den rörliga förvaltningsavgiften beräknas dagligen och belastas fonden årligen.

Årlig förvaltningsavgift för SKAGEN m2 C

Fast årlig förvaltningsavgift:

1,5 procent. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsavgift:

Bättre värdeutveckling mätt i procent för fondandelsvärdet jämfört med referensindex, delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte överstiga 3 % av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Andelsklassen har relativ high-water mark. Den rörliga förvaltningsavgiften beräknas dagligen och belastas fonden årligen.

 

Årlig förvaltningsavgift för SKAGEN Focus A

Fast årlig förvaltningsavgift:

1,6 procent. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsavgift:

Bättre värdeutveckling mätt i procent för fondandelsvärdet jämfört med jämförelseindex delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte överstiga 3,2 % av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Om fondandelsvärdet uppvisar en sämre utveckling, mätt i procent, än jämförelseindex, dras 10 % av den sämre värdeutvecklingen av från den fasta förvaltningsavgiften. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte understiga 0,8% av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Den rörliga förvaltningsavgiften beräknas dagligen och belastas fonden årligen.

Årlig förvaltningsavgift SKAGEN Insight A

Fast årlig förvaltningsavgift:

1,5 procent. Beräknas dagligen och debiteras kvartalsvis.

Rörlig förvaltningsavgift:

Bättre värdeutveckling än jämförelseindexet, beräknat dagligen, delas 90/10 mellan andelsägarna och SKAGEN. Fonden har ett relativt high-watermark. Samlad förvaltningsavgift kan inte överstiga 4,00 procent per år.

Årlig förvaltningsavgift för SKAGEN Tellus A

Fast förvaltningsavgift: 0,8 %. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Årlig förvaltningsavgift för SKAGEN Credit SEK

Fast förvaltningsavgift: 0,8 %. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Årlig förvaltningsavgift för SKAGEN Krona

Årlig förvaltningsavgift: 0,2 %. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.