Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

1.)   Rätt att erhålla viss information angående din investering

Som investerare har du tillgång till en kopia av senaste prospektet, basfakta för investerare (KIID), samt till årsredovisningen och halvårsrapporten på våra webbsidor: www.skagenfonder.se

Senaste andelsvärde (NAV) för den aktuella SKAGEN-fonden finns på våra webbsidor: www.skagenfonder.se

Som investerare ska din rätt till information garanteras, och eventuella väsentliga förändringar av viss information som ingår i det fondprospekt som du har tagit del av före din investering ska meddelas dig i enlighet med gällande regulatoriska krav.

 

2.)   Rätt att lösa in din investering

Investerare har rätt att lösa in sin investering och erhålla inlösenlikvid för sina andelar inom den tidsram och enligt de villkor som anges i prospektet för fonder förvaltade av SKAGEN AS.

 

3.)   Rösträtt och liknande frågor

En investerare har rätt att rösta på stämmor med omröstning och andelsägarstämmor i beslut som rör den aktuella fonden, i enlighet med villkoren i prospektet.

Investerare ska också ha rätt att behandlas rättvist och jämlikt, inom den tidsram och enligt de villkor som anges i prospektet för SKAGENs fonder, i händelse av likvidation av den aktuella fonden eller andelsklassen som de har investerat i.

 

4.)   Rätt att lämna ett klagomål

Som investerare har du rätt att utan kostnad lämna klagomål. Du hittar mer information om SKAGEN AS klagomålspolicy och hantering av eventuella klagomål på relevanta webbsidor: www.skagenfonder.se. SKAGEN AS åtar sig att åtgärda alla inlämnade klagomål enligt sin process för klagomålshantering.

Om du inte är nöjd med den service du har fått och vill lämna in ett formellt klagomål ska du rikta det direkt till SKAGEN Fonder. Du kan också lämna in ditt klagomål till din nationella besvärsinstans eller ombudsman.

Investerare som är medborgare i EU/EES kan också lämna in klagomål genom Europeiska kommissionens tvistlösning online, eller lämna ett klagomål på en leverantör av finansiella tjänster i ett annat EES-land | Europeiska kommissionen (europa.eu).

 

5.)   Investerares rättigheter mot SKAGEN AS och dess tjänsteleverantörer

Som investerare i någon av SKAGENs fonder har du  rätt att föra talan mot SKAGEN AS gällande eventuella avtalsbrott.

Utövandet av dessa rättigheter från en investerares sida regleras helt enligt villkoren i den aktuella fondens dokumentation och den lagstiftning som ligger till grund för rättigheterna.

En investerare har en lagstadgad rätt att väcka talan mot den förvaltare som har utsetts av SKAGEN AS i fråga om:

(i) eventuell förlust av finansiell tillgång som förvaltaren eller någon av dennes representanter har haft i sitt förvar, eller (ii) eventuella andra förluster orsakade genom förvaltarens försummelse eller avsiktliga underlåtelse att korrekt fullgöra sina åtaganden enligt gällande lagstiftning, förutsatt att detta inte leder till ojämlik behandling av investerarna i SKAGEN AS fonder.

 

Allmänt

Mer information om vilken strategi som tillämpas för utövandet av rösträtt inom SKAGEN AS, policyn för intressekonflikter och policyn för bästa möjliga utförande finns på följande sidor på vår webb:

  1. Utövandet av rösträtt i SKAGEN AS
  2. Intressekonflikter
  3. Bästa utförande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up