Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

1.)   Rätt att erhålla viss information angående din investering

Som investerare har du tillgång till en kopia av senaste prospektet, basfakta för investerare (KIID), samt till årsredovisningen och halvårsrapporten på www.skagenfonder.se

Senaste andelsvärde (NAV) för den aktuella SKAGEN-fonden finns tillgänglig på: www.skagenfonder.se

Som investerare ska din rätt till information garanteras, och eventuella väsentliga förändringar av viss information som ingår i det fondprospekt som du har tagit del av före din investering ska meddelas dig i enlighet med gällande regulatoriska krav.

 

2.)   Rätt att lösa in din investering

Investerare har rätt att lösa in sin investering och erhålla inlösenlikvid för sina andelar inom den tidsram och enligt de villkor som anges i prospektet för SKAGEN Fonder.

 

3.)   Rösträtt och liknande frågor

En investerare har rätt att rösta på stämmor med omröstning och andelsägarstämmor i beslut som rör den aktuella fonden, i enlighet med villkoren i prospektet.

Investerare ska också ha rätt att behandlas rättvist och jämlikt, inom den tidsram och enligt de villkor som anges i prospektet för SKAGENs fonder, i händelse av likvidation av den aktuella fonden eller andelsklassen som de har investerat i.

 

4.)   Rätt att lämna ett klagomål

Som investerare har du rätt att utan kostnad lämna klagomål till Storebrand Asset Management (där du juridiskt sett är kund). Du hittar ytterligare information om klagoprocessen hos Storebrand Asset Management på www.storebrand.no/infosider/kontakt-oss/privat/klage-eller-reklamasjon och på www.skagenfonder.se/kontakta-oss/procedur-for-klagomal/.


Storebrand Asset Management har åtagit sig att behandla alla framförda klagomål enligt sina rutiner för klagohantering.
Om du inte är nöjd med den service du har fått och vill lämna in ett formellt klagomål, måste du vända dig direkt till Storebrand Asset Management och använda klagobrevet som finns där. Där hittar du också information om norska Finansklagenemnda.

Investerare som är medborgare i EU/EES kan också lämna in klagomål genom Europeiska kommissionens tvistlösning online, eller lämna ett klagomål på en leverantör av finansiella tjänster i ett annat EES-land | Europeiska kommissionen (europa.eu).

 

5.)  Investerares rättigheter mot Storebrand Asset Management och dess tjänsteleverantörer

Som investerare har du rätt att ställa krav mot Storebrand Asset Management (där du lagligen är kund) för alla avtalsbrott.

Utövandet av dessa rättigheter från en investerares sida regleras helt enligt villkoren i den aktuella fondens dokumentation och den lagstiftning som ligger till grund för rättigheterna.

En investerare har en lagstadgad rätt att väcka talan mot den förvaltare som har utsetts av Storebrand Asset Management i fråga om:

(i) eventuell förlust av finansiell tillgång som förvaltaren eller någon av dennes representanter har haft i sitt förvar, eller (ii) eventuella andra förluster orsakade genom förvaltarens försummelse eller avsiktliga underlåtelse att korrekt fullgöra sina åtaganden enligt gällande lagstiftning, förutsatt att detta inte leder till ojämlik behandling av investerarna i SKAGEN AS fonder.

Allmänt

  1. Utövandet av rösträtt i SKAGEN AS
  2. Intressekonflikter
  3. Bästa utförande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up