Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Målning av äldre man med cigarr
SKAGEN har bland annat valt att utesluta bolag som har än fem procent av sin intjäning från tobak. Vilhelm Rosenstrand. Av Peder Severin Krøyer, 1886. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Utesluter vissa sektorer och produkter

Alla SKAGENs fonder följer vår koncerngemensamma hållbarhetspolicy (på eng.). När våra fonder väljer ut bolag, utvärderar vi miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter innan vi fattar ett investeringsbeslut. Vi har också valt att utesluta vissa sektorer och produkter som vi inte anser vara långsiktigt hållbara och som är kopplade till omfattande samhälls-, miljö- eller hälsorisker. I dessa fall har vi bedömt att det finns begränsad möjlighet att påverka bolagen i en mer hållbar riktning.

Läs mer i vår hållbarhetspolicy (på eng).

Hållbarhet en del av investeringsbeslutet

Utöver detta arbetar vi för att göra hållbarhet och klimatrelaterade risker och möjligheter till en integrerad del av varje investeringscase. Vi fattar inga investeringsbeslut utan att ha en tydlig uppfattning om ett bolags hållbarhet. Graden av överblick påverkar vår övertygelse om investeringen, dess storlek i portföljen och vår utvärdering av en möjlig uppsida.

Som ett exempel, om vi köper in oss i ett försäkringsbolag, kommer våra portföljförvaltare att utvärdera risker kopplade till klimatförändringar och stigande havsnivåer. Vi kommer också att utvärdera risker och möjligheter med en exponering mot fossilbränslen genom till exempel olje- och naturgasbolag.

Positiva förändringar kan ta tid

Vi ser också att hållbarhetsfaktorer inte är symmetriska i sin påverkan på ett investeringscase. Det kan ta lång tid att göra miljömässiga förbättringar, medan riskerna med en potentiell miljöfara kan visa sig snabbt. Likaså kan effekten av samhälleliga förbättringar vara mycket långsiktig och överskrida vår typiska investeringshorisont på 3-5 år.

På samma sätt som miljörisker, kan sociala problem skapa kortsiktig skada för ett bolags renommé och värdering. Bolagsstyrning är troligen den hållbarhetsfråga som kan ha både mest omedelbar negativ och positiv påverkan på ett bolag. Att en vd eller styrelseordförande avgår kan framkalla en positiv omvärdering av ett bolag eller orsaka ett snabbt kursfall. Ett illa skött bolag som inte behandlar sina minoritetsägare korrekt bör värderas lägre än ett välskött bolag som respekterar sina ägare.

Aktiv och engagerad ägare

SKAGEN har en lång tradition av att engagera sig i bolag  och vara en synnerligen aktiv ägare. Det betyder i praktiken att vi använder vår rösträtt vid bolagsstämmor och för dialog med de bolag vi äger. Dialogen kan föras vid enskilda möten, på telefon eller i skriftlig form. På så sätt delar vi våra synpunkter och försöker påverka bolagen att göra förändringar inom områden som vi anser behöver förbättras. Följ hur SKAGEN har röstat här.

Under SKAGENs historia har vi alltid arbetat nära portföljbolagen och varit aktiva och engagerade ägare. I visa fall har vi dock sett att möjligheten att påverka varit begränsad och har därför beslutat att sälja ut innehavet.  

Läs också:

En aktiv och värdebaserd investeringsfilosofi

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up