Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Hållbarhet på tillväxtmarknaderna

Genom att förstå företagens grundläggande syn på ESG, det vill säga aspekter som rör miljö, samhälle och bolagsstyrning och hur de arbetar med dessa, kan vi lättare avgöra inte bara hur hållbara deras affärsmodell är utan också vilka som är de främsta riskfaktorerna.

Ett bra exempel är disruptionsrisk, kanske bäst beskrivet genom bilindustrin som håller på att ställa om till en mer hållbar framtid. Under 2020 tycktes allt som handlade om elfordon ha medvind på börsen. För egen del har vi minskat Kon-Tikis exponering mot själva bilindustrin ganska rejält de senaste åren, men har samtidigt investerat mer i elektrifiering som tema. Som ett led i detta har vi bland annat placerat i kopparproducenter, som är avgörande för elektrifieringen, och i tillverkare av elbilsbatterier.

ESG – en källa till nya idéer

Genom att integrera ESG-aspekter i analysarbetet har vi vidgat våra vyer mot nya investeringsidéer. Hit hör bland annat portföljbolag som Atlantic Sapphire, som genom sin landbaserade laxodling är en hållbar proteinproducent, och Orbia, ledande inom precisionsbevattning med fokus på vattenbesparing.

Att ESG är en integrerad del av våra analyser gör det också lättare för oss att bedöma kvaliteten på företagsledningar och deras strategiska positionering. Beroende på bransch kan detta även ge oss bättre insikter i frågor som rör varumärkens möjligheter, kundmedvetenhet, produktsäkerhet, företagskultur, förmågan att behålla medarbetare, incitament, förmåner med mera. Generellt anser vi att vårt ESG-fokus hjälper oss att fatta mer välgrundade investeringsbeslut. Det ger oss också bättre skydd mot osäkerhet.

EM kontra DM

I ett hållbarhetsperspektiv finns det flera viktiga skillnader mellan att investera i tillväxtmarknader (EM) och i utvecklade marknader (DM). Mognare marknader med en större andel institutionellt ägande och tydligare ramar för bolagsstyrning är ofta bättre på att hantera exempelvis agentrisk. På tillväxtmarknader möter vi ofta dominanta aktieägare (vanligtvis grundare eller statligt ägda bolag). I dessa fall skiljer sig ofta minoritetsägarnas och majoritetsägarnas intressen mer markant.

Företagen vi investerar i ska generellt ha en tydlig plan för hur värden och tillgångar ska förvaltas över tid och hur minoritetsägarnas intressen skyddas. Vi försöker förstå ledningen och ta reda på om det finns intressekonflikter, hur man gör avvägningar mellan risk och avkastning och huruvida vi som aktieägare får ta del av positiv resultatutveckling. Dessa frågor kan vara svåra att avgöra utan en nära dialog med företagen. Under pandemin upplever vi att företagen i allmänhet varit betydligt mer lättillgängliga för sådana samtal, mycket tack vare tekniken.      

Historiskt sett har rapporteringen kring ESG varit sämre på tillväxtmarknader, där det ofta saknas enhetliga rapporteringsstandarder. Med det sagt har vi under senare år sett stora framsteg när det gäller ökad transparens i många tillväxtmarknadsföretag, vilket sätter en positiv press på andra att följa efter. Till en början hade börserna en viktig roll i fråga om att uppmuntra till tydligare bolagsrapportering och informationsgivning. Numera är det snarare investerarna som trycker på för att bolagen ska förbättra sig i det avseendet.

Engagemanget i fokus

Vi har ökat vårt fokus på engagemang de senaste åren. Något som ger oss bättre möjligheter att göra företagsledningarna uppmärksamma på hur ESG-faktorer kan bidra till att forma företagets verksamhet och även öka dess värdering. Under 2020 utövade vi direkt påverkansarbete mot företag i drygt ett tiotal enskilda fall. Vår erfarenhet är att företagen blivit allt mer öppna för att lyssna på långsiktiga aktieägare som oss. Överlag är de numera mycket mottagliga för vårt engagemang i olika frågor som exempelvis rapporteringsstandarder eller hur deras bolagsstyrning kan anpassas till globala förhållanden eller branschpraxis. Hit hör även frågor kring hur företagen informerar om transaktioner med närstående, om det finns intressekonflikter, hur minoritetsägarnas rättigheter skyddas och hur aktieägaravkastning och balansräkning hanteras. Frågor om företagets rutiner för att skydda mänskliga rättigheter och hur de kommunicerar om hållbarhet är också av stor vikt. Trovärdigheten i vårt löpande påverkansarbete förstärks ytterligare av stödet från våra interna hållbarhetsexperter. På ett generellt plan tycks det nu finnas ett genuint och allt mer utbrett intresse för att använda välinformerade och långsiktiga investerare som bollplank i syfte att uppnå bättre bolagsstyrning på tillväxtmarknaderna.

Hållbarhet avgörande för långsiktiga investeringar

Undersökningar visar att hållbarhet spelar en betydande roll för långsiktiga investeringar. Tidigare var den allmänna uppfattningen att hållbarhet var något som begränsade möjligheterna till avkastning. Idag pekar bevisen i precis motsatt riktning. Även om vi tar hjälp av externa leverantörer av ESG-information gör vi alltid våra egna bedömningar om hållbarheten och potentialen i enskilda bolag. Många hållbarhetskonsulter har en tendens att blicka tillbaka för mycket. Fokuset hamnar ofta på att sätta kryss i rutor och dela ut betyg som inte nödvändigtvis speglar dagens verklighet. Därför är det desto viktigare att ha en aktiv förvaltning på tillväxtmarknaderna, där förbättringspotentialen är större inom samtliga tre dimensioner av hållbarhet – E, S och G.

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up