Till innehåll på sidan

Andelsägare i SKAGEN Tellus får utdelning i form av fler andelar för sitt innehav per 31 december 2018. NAV-kursen den 2 januari 2019 sjunker med motsvarande belopp som erhållen utdelning per andel. I handelsportalen Mina sidor kan du se korrekt innehav och marknadsvärde från den 3 januari.

Utdelning i SKAGEN Tellus A

Avkastning per andel: 5,3961
Ny kurs efter utdelningen: 116,6172
Avkastningsandelar per andel: 0,046272

Utdelning är skattepliktig ränta och beskattas med 30 procent av dig som fondandelsägare. Utdelningsbeloppet adderas till anskaffningsvärdet. Det är fondens skattepliktiga resultat som delas ut för att undvika dubbelbeskattning. SKAGEN Fonder drar ingen källskatt vid utdelning.

Har du frågor? Hör av dig så hjälper vi gärna till. Ring 0200-11 22 60 (från utlandet +46 8 555 979 00) eller skriv till kundservice@skagenfonder.se.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.