Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

8 min lästid

Första kvartalet: Uppgången fortsatte

Det globala aktiemarknaden visade imponerande resultat under årets första kvartal och nådde nya höjder på flera områden. Detta berodde huvudsakligen på optimismen kring förväntningen att centralbankerna har övervunnit inflationsutmaningarna, och att räntorna därför förväntas sjunka under året. Även utvecklingen på tillväxtmarknaderna var stark, även om de inte kunde skryta med lika stor uppgång som de utvecklade marknaderna.

Flera av fonderna levererade tvåsiffrig avkastning under årets första kvartal. Återigen var det de stora teknologibolagen som drog det största lasset, i vad som blivit en alltmer koncentrerad uppgång på de amerikanska börserna.

Läs samtliga fondrapporter för första kvartalet här.

SKAGEN Global

SKAGEN Global hade ett starkt första kvartal och slog sin referensindex MSCI AC World. Fonden gick upp 13,94 procent under kvartalet, medan indexet stannade på 13,77 procent. Fonden ligger även före sitt index mätt över 3, 5 år och sedan start. För sistnämnda period med mer än sju procentpoäng.

Den positiva utvecklingen under kvartalet kan huvudsakligen tillskrivas fondens strategiska investeringar i noggrant utvalda bolag som Brown & Brown, ASML och JP Morgan, som alla har levererat solid avkastning.

Den positiva ekonomiska stämningen präglade de globala aktiemarknaderna på grund av förväntningar om att centralbankerna strax ska påbörja räntesänkningarna. Denna optimism stöds även av betydande ekonomiska förändringar i länder som Japan, som har avslutat sin praxis med negativa räntor, och Argentina, där president Javier Milei har infört radikala ekonomiska reformer för att stabilisera ekonomin.

Fonden har varken inlett eller avslutat några investeringar under kvartalet, men har justerat storleken på befintliga innehav för att bättre återspegla deras uppdaterade risk- och avkastningsprofiler. Justeringar har gjorts i investeringar som Microsoft, Visa, Mastercard och TMX Group. Förvaltarna betonar sin bottom-up-ansats till investeringar, som fokuserar mer på bolagsspecifika förhållanden snarare än att försöka förutsäga makroekonomiska utvecklingar, som exempelvis räntenivåer. Portföljen framstår fortfarande som undervärderad, även efter en stark inledning av året, och bibehåller strategin för att uppnå attraktiv avkastning under olika makroekonomiska förhållanden.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN Kon-Tiki

Även om aktier på tillväxtmarknaderna inte presterade lika bra som på utvecklade marknader, utmärkte sig våran tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki med stark avkastning, och byggde vidare på de goda resultaten hittills i år. Under första kvartalet gav SKAGEN Kon-Tiki en avkastning på 9,14 procent, jämfört med index på 7,08 procent.

Fonden har haft bra vind i seglen hittills i år. Detta beror delvis på fondens strategiska placeringar på tillväxtmarknader och noggrant utvalda investeringar. Trots svaga ekonomiska indikatorer från Kina har det funnits tecken på stabilisering utanför fastighetssektorn, vilket har stärkt delar av råvarumarknaderna.

Den största positiva bidragsgivaren till fonden var det kinesiska energibolaget CNOOC, som har rapporterat om starka årsresultat och tillväxt i reserverna, vilket stärker bolagets produktionsutsikter. Andra betydande bidrag kom från bolag med närvaro inom artificiell intelligens, såsom Foxconn Industrial Internet och Hon Hai Precision. Båda dessa innehav har haft en betydande tillväxt, speciellt med nästan 50 procents uppgång i Hon Hai bara under mars månad.

På den negativa sidan har större kinesiska investeringar som Ping An Insurance och Alibaba underpresterat på grund av svaga resultat. Dessutom har brasilianska investeringar i Simpar och Cosan, samt det indiska jordbruksföretaget UPL, också levererat svagare avkastning än förväntat.

Under mars investerade förvaltarna bland annat i det turkiska dryckesföretaget Coca Cola Icecek, som verkar i flera tillväxtmarknader från Turkiet till Bangladesh. Fonden avslutade också sin investering i den nigerianska banken Guaranty Trust Bank.

Portföljen för SKAGEN Kon-Tiki består nu av 45 innehav, som handlas till betydligt lägre multiplar än den bredare aktiemarknaden för tillväxtmarknader, vilket understryker fondens värdeansats och potentialen för framtida meravkastning.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN Focus

Trots en stark avslutning på 2023 har SKAGEN Focus underpresterat mot sitt jämförelseindex hittills i år. Under första kvartalet levererade fonden 9,13 procent i avkastning medan indexet uppnådde 13,77 procent. Underavkastningen för kvartalet beror främst på en ytterligare ökning i värderingen av teknologisektorn i USA, och cykliska motvindar för en stor del av portföljen.

Värt att framhäva för kvartalet är den positiva utvecklingen i Japan och Sydkorea, där myndigheternas åtgärder för bättre bolagsstyrning har lett till betydande förändringar. Detta har resulterat i ökat intresse och värdering av aktier i dessa länder. I Sydkorea har fondens investeringar, speciellt i finanssektorn, upplevt en kraftig uppgång på grund av förbättringar i utdelningspolitik och kapitalallokering, vilket antyder en potential för ytterligare uppvärdering av aktierna.

Den italienska lastbilstillverkaren Iveco var en stark bidragsgivare till fondens avkastning efter en betydande kursökning på över 70 procent under kvartalet, efter en stark orderingång och goda vinstsiffror. På den andra sidan har den kanadensiska förpackningstillverkaren Cascades mött utmaningar som följd av fallande priser och ökade kostnader på flera insatsfaktorer i produktionen.

Förvaltarna har också genomfört några strategiska förändringar i portföljen, bland annat genom nya kärninnehav och minskade positioner där marknaden börjar återspegla en mer rättvis värdering. Bland de nya investeringarna finner vi DL E&C, ett sydkoreanskt byggbolag, och Swire Pacific, ett undervärderat konglomerat baserat i Hongkong, som erbjuder unika investeringsmöjligheter.

Portföljen består nu av 50 innehav, huvudsakligen i små och mellanstora bolag, vilket positionerar fonden väl för att utnyttja värderingsgapet mellan små och stora bolag på flera globala aktiemarknader. Fonden upprätthåller en diversifierad exponering mot fundamentala marknadsförhållanden och ser en fortsatt potential för meravkastning.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN m2

Fastighetsfonden SKAGEN m2, och även den generella fastighetsmarknaden, fick än en gång känna av att inflationsoron ännu inte helt har släppt greppet om ekonomin. Fonden uppnådde en avkastning för kvartalet på 2,56 procent, medan fondens jämförelseindex var upp 3,23 procent.

Nedgången i fastighetssektorn stod i kontrast till den allmänna uppgången på marknaden. Högre än förväntade inflationssiffror bidrog till att skjuta förväntningarna om räntesänkningar längre ut i framtiden, vilket ytterligare påverkade sektorns resultat negativt i nästan alla regioner globalt.

Bland de bästa bidragsgivarna finner vi japanska konglomerat som Tokyu Fudosan och Mitsui Fudosan, som båda drog nytta av Japans första ränteökning sedan 2007. Detta, kopplat med tidigare nämnda åtgärder för att förbättra bolagsstyrningen i Japan, gav positiva effekter för fastighetsbolag i en miljö med negativ realränta. Värt att framhäva är också Digital Bridge, en amerikansk operatör av digital infrastruktur, som slutförde en viktig fas i sitt förändringsarbete, vilket understryker fondens investeringstes.

På den negativa sidan stod den pan-asiatiska investeringsförvaltaren ESR ut med dåliga resultat, speciellt på grund av svaga tillgångar i Kina. Fonden utnyttjade också nya möjligheter genom att investera i Helios Towers, en operatör i snabbt växande marknader i Afrika och Mellanöstern, och i den franska bostadsutvecklaren Nexity, även om sistnämnda hade ett tufft kvartal på grund av fortsatt höga räntor.

SKAGEN m2 fortsätter att fokusera på robusta bolag inom trenddrivna subsegment som är felprisade och väl positionerade för inflation. Fonden har en övervikt i fastighetssegment med hög tillväxt, som digital infrastruktur och lager, som förväntas dra nytta av en förändring i räntekurvan. Med möjligheter för ett mer gynnsamt ränteklimat 2024 ser fonden flera bra möjligheter för en långsiktig aktieplockare som SKAGEN m2.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN m2 här.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst levererade en stark absolut avkastning för kvartalet, men hamnade något bakom indexet, huvudsakligen på grund av en lägre viktning i stora amerikanska IT-bolag som har dominerat marknaden. SKAGEN Vekst uppnådde en avkastning på 9,94 procent för första kvartalet mot fondens jämförelseindex på 12,44 procent.

Den danska läkemedelsgiganten NovoNordisk var fondens största bidragsgivare, särskilt efter en optimistisk kapitalmarknadsdag som stärkte förtroendet för bolagets tillväxtpotential inom marknaden för fetmabehandling. CNOOC, ett kinesiskt olje- och gasbolag, rapporterade också om stark tillväxt och sunt kassaflöde som bidrog positivt till fonden. På den negativa sidan upplevde CK Asset Holdings från Hongkong en nedgång, och den kinesiska försäkringsjätten Ping An hade en svår månad på grund av svagare än förväntade resultat inom förvaltningssegmentet.

Fonden köpte in sig i nya bolag, bland annat det norska seismikteknologibolaget TGS, som förväntas förbättra sin kassaflöde genom en förestående fusion med PGS. En annan ny position etablerades i det svenska gruvbolaget Boliden, med bakgrund i en attraktiv prissättning efter en omotiverad kursnedgång nyligen. För att finansiera dessa investeringar reducerade fonden sin exponering i Bakkafrost, Broadcom och Korean Re.

Sammanfattningsvis fokuserar SKAGEN Vekst på finansiella, industriella och energisektorer som erbjuder attraktiv prissättning och står starkare i en miljö med ihållande eller ökande inflation, jämfört med överprisade tillväxtbolag, speciellt på den amerikanska aktiemarknaden. Detta strategiska fokus positionerar fonden väl för att erbjuda robust skydd nedåt, och potentiell meravkastning uppåt i ett fortfarande oförutsägbart ekonomiskt klimat.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Vekst här.

Börsen

April: Marknadens tålamod sattes på prov

Det blev en sättning i marknaden i april efter ett starkt första kvartal. Globala marknader sjönk i ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Alexandra Morris: Tappar marknaden fart?

Aktiemarknaderna runt om i världen satte rekord under det första kvartalet, men det finns ...

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ...

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up