Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
5 min lästid

SKAGEN utökar sitt hållbarhetsinflytande

Under 2017 lanserade SKAGEN fem nya fond-i-fond-lösningar i Norge. Dessa innehåller både SKAGENs egna och ett antal externa, noggrant utvalda fonder som omfattas av samma ESG-riktlinjer som alla våra investeringar. Vi engagerar oss därför i dessa förvaltares riktlinjer och innehav. Under 2017 såg vi att flera av de externa fondförvaltarna justerade sina riktlinjer utifrån den dialog vi hade med dem. Ett exempel var en förvaltare som införde strängare riktlinjer för spelrelaterade bolag.

I enlighet med SKAGENs riktlinjer investerar vi inte i bolag som bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter, skadar lokalbefolkningen eller den valda regeringsformen, tillverkar eller säljer massförstörelsevapen, landminor eller klusterbomber, eller har en betydande del av verksamheten inom tobak, pornografi eller spel.

Principer för ansvarsfulla investeringar

Vi har också använt vårt engagemang i de externa fonderna för att främja FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), som vi undertecknade 2012 och har följt sedan dess. Under året nominerade vi investeringsdirektör Alexandra Morris som styrelseledamot i PRI. Vårt engagemang i PRI omfattar bland annat att "vara aktiva ägare, införliva ESG-frågor i vår policy och praxis" och "att främja acceptans och genomförande av principerna i investeringsbranschen."

Under de senaste 15 åren har SKAGEN tagit in ESG-frågor som en central del i investeringsprocessen. Detta har bland annat gjort det möjligt för oss att identifiera utmaningar innan de kan eskalera och på så sätt påverka värdet av fondens investeringar negativt. Hållbarhet och bolagsstyrning kan dessutom ge bolagen konkurrensfördelar och stödja värdeskapande som bidrar till avkastning över tid, till förmån för våra andelsägare. Vi bedömer hållbarhetsaspekter i alla våra positioner på samma sätt som vi ser på övrigt analysmaterial.

Röstning

Under 2017 var det totalt 225 röstberättigade aktieägare med totalt 2663 punkter på dagordningen. SKAGEN röstade vid 217 av dessa möten och på 98 procent av punkterna på dagordningen. Det är en ökning från 93 procent år 2016. Vid de möten där vi röstade var 6,7 procent av rösterna mot bolagets ledning på en eller flera punkter på dagordningen. Det är en liten ökning från 6,1 procent i slutet av 2016.

Rösterna gjordes i många olika länder. USA och Norge var de två länder där vi lämnade flest röster, Indien kom trea och Brasilien sexa. Detta avspeglar vår globala inriktning när vi väljer bolag.

I enlighet med våra riktlinjer har SKAGEN röstat emot frågor som rör:

  • utgivning av eget kapital utan företräde för befintliga aktieägare,
  • överflödiga förvaltningsavgifter som inte är relaterade till resultat,
  • val av styrelseledamöter som inte anses ha tillräcklig oberoende

Alla kan följa hur portföljförvaltarna har röstat här på vår webbplats, samt se skälen till att de röstade mot företagens ledning (längst ner på sidan). Vi använder en tjänst från Institutional Shareholder Services (ISS), en av världens ledande leverantörer av bolagsstyrningslösningar. 

Engagemang

Vi tror på vikten av att vara aktiva och ansvarsfulla ägare. SKAGEN kan engagera sig i företag baserat på en bedömning av betydelsen av särskilda frågor, såsom risken för våra kunder, relativ äganderätt, utsikterna till förändringar och möjligheter till samarbete. Vi tror att en kontinuerlig dialog med företagen säkerställer bästa möjliga utveckling för fondens investeringar, och därigenom den bästa möjliga riskjusterade avkastningen till andelsägarna.

Dialogen med bolagen kan utövas genom att uttrycka SKAGENs åsikter om företagets ledning, rådgivare, styrelser eller liknande - skriftligt eller muntligt.

Vi föredrar att engagera oss direkt med företagen, men uppger antal kontakter vi har haft och speciella omständigheter som vi anser vara av intresse för våra aktieägare i årsrapprten.

År 2017 var vi i direkt kontakt med 16 företag i specifika ESG-frågor. Det är värt att nämna att SKAGEN under året skickade en delegation till Sydkorea. Våra fonder har stora ägarandelar i företag i landet och vi arbetar hårt för att hålla reda på utvecklingen och uttrycka våra åsikter till relevanta intressenter. Detta gäller särskilt när det gäller utveckling av familjeföretag, så kallade chaebol.

Chaebol verkar röra sig i rätt riktning, om än långsamt, men inte utan motgångar. Vi förväntar oss dock en positiv utveckling av bolagsstyrningen i våra långsiktiga SKAGEN-positioner, som Samsung Electronics och Hyundai Motor.

Vår delegation träffade båda bolagen under besöket i Sydkorea. Dessutom var andra externa parter närvarande, som professor Youjae Yi, ansvarig för Hyundais oberoende bolagsstyrningsutskott. Dialogen var positiv och vi fortsätter att prata med företagen om förbättringar av bolagsstyrningen.

Fortsatt dialog

Under året har vi också fortsatt dialogen med CMS Energy, ett USA-baserat bolag som står på Norges Banks bevakningslista, om övergången till renare bränslen. Bolagets totala exponering mot kol har minskat kraftigt från cirka 40 procent 2005 till 22 procent i dag, efter att de har lagt ned sju av sina tolv kolgruvor. Kolexponeringen förväntas minska till 15 procent under de kommande fem åren när CMS Energy ska lägga ned fler gruvor, byta till naturgas och lägga till en stor andel tillgångar inom vindkraft i sin portfölj. Konceptet är «Go green and go cheaper». Bolaget har haft en aktiv dialog med många aktieägare för att informera om planerna.

SE OCKSÅ:

Han gör hållbarhet i fonderna synligt

Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up