Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Hållbarhet - en historik

1972
FN:s första miljökonferens

FN:s första konferens om människans miljö (UN Conference on the Human Environment) hölls i Stockholm med deltagare från 113 länder. Mottot var "Only One Earth".

"Stockholmsdeklarationen" kopplade samman miljö och utveckling och innehöll 26 principer, bland annat staters gemensamma ansvar att nationella aktiviteter inte har negativa effekter på andra staters miljö.

policy icon.png

1987
Brundtlandrapporten

Rapporten Vår gemensamma framtid (Our Common Future) kom ut 1987 och skrevs av FN:s Världskommission för miljö och utveckling, under ledning av den dåvarande norska statsministern Gro Harlem Brundtland.

Genom denna rapport blir begreppet "hållbar utveckling" globalt etablerat. Hållbar utveckling beskrivs som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Läs Brundtlandrapporten här.

environment.png

1992
FN:s miljökonferens Earth Summit, Riokonferensen

Klimatkonventionen och handlingsplanen Agenda 21 för hållbar utveckling antas vid konferensen i Rio de Janeiro, Brasilien.

Japan Co2 reduce icon.png
1997
Kyotoprotokollet

Vid ett möte i Kyoto, Japan, enades 191 länder samt EU om att minska utsläppet av växthusgaser. Industriländerna förband sig att minska sitt avtryck med drygt fem procent i genomsnitt under 2008-2012 från utsläppsnivån 1990. Senare förlängdes protokollet till år 2020.

Portfolio no smoke icon.png

1998 
Tobak ut ur portföljerna

SKAGEN utesluter bolag som har en stor andel av sin intjäning från tobak.

2000
Millenniemålen

FN:s generalförsamling antog åtta mätbara mål om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska kunna äta sig mätta, gå i skolan och ha tillgång till rent vatten. Målen skulle uppfyllas senast 2015. 

Lichtbol.png
2002
Första hållbarhetspolicyn införs i SKAGEN

SKAGENs första hållbarhetspolicy byggde på två grunder:

1. våra fonder ska följa internationella lagar, normer och konventioner

2. vi ska utvärdera risker och möjligheter och utesluta vissa branscher, produkter och sektorer såsom tobak.

environment.png
2005
PRI tar form

Den obeoende, FN-stödda organisationen Principer för Ansvarsfulla Investeringar (PRI) skapas. PRI främjar investeringar som tar hänsyn till miljö, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter i investeringarna, som ett sätt att generera bättre avkastning och hantera risker. 

De sex principerna för ansvarsfulla investeringar

Läs mer om PRI här.

Sustainability icon 3.png
2006
SKAGEN stärker hållbarhetsarbetet

SKAGEN får sin första hållbarhetsspecialist. 

Hållbarhetspolicyn skärps ytterligare.

Fn icon.jpg
2009
COP15 - FN:s klimatkonferens i Köpenhamn

Conference of the Parties (COP) är ett årligt möte mellan de länder som har undertecknat FN:s klimatkonvention. för att stabilisera växthusutsläppen. Vid den 15:e sammankomsten, som ägde rum i Köpenhamn, förband sig västländerna att verka för 100 miljarder dollar-målet: från och med 2020 ska 100 miljarder dollar per år gå till utvecklingsländernas anpassning till klimatförändringarna och mildrandet av dess negativa effekter.
Läs mer om COP15 här.

Sustainability icon 4.png

2012
Rio+20

Tjugo år efter Riokonferensen hölls Rio+20. Där beslutades det om nya mål för att ersätta de åtta Milleniummålen som skulle uppnås 2015.

SKAGEN undertecknar PRI

SKAGEN undertecknar de FN-stödda Principerna för Ansvarsfulla Investeringar (PRI). De sex principerna är sedan dess vägledande för fondernas hållbarhetsarbete:

 1. Ta hänsyn till miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 2. Vara en aktiv ägare och inkludera hållbarhetsfaktorer i ägarpolicy och processer.
 3. Eftersträva att portföljbolagen ger öppen och tillräcklig rapportering om hållbarhetsfrågor.
 4. Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i finansbranschen.
 5. Samarbeta med andra aktörer för att införliva PRI.

Rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor går varje år.

Läs mer om PRI här.

Paris agreement icon.png
2015
COP21 - Parisavtalet

Vid FN:s kilmatkonferens i Paris enas världens länder om att temperaturökningen globalt ska hållas under två grader och helst endast 1,5 grader. Konferensen har också funktion som 11:e mötet mellan parterna i Kyotoprotokollet (CMP11). 

Läs mer om COP21 här.

policy icon.png
2017-2018
Ny hållbarhetspolicy

SKAGEN blir en del av Storebrand Asset Management 2017. Den nya, koncerngemensamma hållbarhetspolicyn kombinerar Storebrands och SKAGENs styrkor inom hållbara investeringar och aktivt ägande.

Smoke icon.jpg

2018
Tobaksfria portföljer

SKAGEN, tillsammans med Storebrand, blev  en av de grundande medlemmarna av “Tobacco-Free Finance Pledge”. Läs mer hos Tobacco Free Portfolios.

EU Finance icon.jpg

2018
EU:s handlingsplan för hållbar finans

Handlingsplanens övergripande mål är att ställa om de finansiella flödena i en hållbar riktning och väntas leda till nya förordningar:

 • Ökade transparenskrav på investerare och rådgivare att upplysa om hur hållbarhet integreras i investeringsbeslut och investeringsrådgivning.
 • Två nya kategorier av klimatindex. Ett med förbolag som planerar att minska sina utsläpp, och ett med bolag vars verksamhet bidrar till att uppnå Parisavtalet.
 • En EU-gemensam taxonomi för att klassificera vilka verksamheter som kan bedömas vara miljömässigt hållbara. För klimatrelaterade utsläpp kan det handla om att klassificera hur en ekonomisk verksamhet – inom allt från energiproduktion och transporter till skogshantering och produktion av byggnadsmaterial – står sig i relation till Parisavtalet.

Fn icon.jpg
2019-2030 Globala målen 

FN.s medlemsländer har antagit "Agenda 2030", där de 17 Globala målen (Sustainable Development Goals, SDGs) ingår.

Globala målen handlar om att uppnå fyra delar fram till 2030: 

 • Avskaffa extrem fattigdom
 • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • Främja fred och rättvisa
 • Lösa klimatkrisen

Sustainability icon 2.png 

2019 Policy mot avskogning

Före 2025, ska Storebrand och SKAGEN – genom dialog och aktivt ägarskap – nå målet att inte investera i bolag som bidrar som bidrar till avskogning.

Från 2020 kommer alla investeringar att utvärderas årligen med hänsyn till risken för avskogning. Detta gäller till exempel bolag som tillverkar, handlar eller finansierar verksamheter som bidrar till avskogning - inklusive produktion av palmolja, soja, virke och boskap som leder till avskogning.

Läs mer om Avskogningspolicyn här (på eng)

Hur arbetar SKAGEN med hållbarhet?

Undrar du hur ett fondbolag kan bidra till hållbar utveckling? Här berättar vi om samhällsansvar, trovärdighet och varför aktivt engagemang i bolagen är rätt väg framåt.

Läs mer arrow_right_alt
Att tackla klimatförändringar

Vi har tagit en titt på hur bekämpandet av klimatförändringar kan skapa möjligheter och hur engagemang i bolag kan ge tydliga fördelar för investerare.

Läs mer arrow_right_alt
Hållbarhet

Hur arbetar SKAGEN med hållbarhet?

Undrar du hur ett fondbolag kan bidra till hållbar utveckling? Här berättar vi om samhällsansvar, ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

Vad är hållbarhet och hållbar utveckling?

Ordet hållbarhet är på allas läppar - men vad menas egentligen och hur ser det ut i sammanhanget ...

Hur kan jag spara hållbart? 5 handfasta tips

Här är fem tips för dig som vill fondspara hållbart – på riktigt.

Hållbar utveckling genom aktivt ägarskap

SKAGEN är en aktiv stock picker och vi engagerar oss regelbundet i de bolag vi investerar i. På så ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up