Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Hur arbetar SKAGEN med hållbarhet?

Hållbarhetsspecialisten Sondre Myge Haugland svarar på frågor hur SKAGEN kan påverka utvecklingen och vad som faktiskt gör skillnad i längden.

1. Hur kan ett fondbolag bidra till hållbar utveckling?

Genom SKAGENs fonder är våra kunder delägare i en rad olika bolag runtom i världen. Om vi väljer att investera i bolag som har en hållbar affärsmodell eller som visar att de är på väg att förändras i positiv riktning, snabbar vi på och är med och driver utvecklingen. Fondbolag, banker och andra aktörer på finansmarknaden som påverkar hur kapital distribueras och används i samhället har en viktig och grundläggande roll.

Sondre-Myge_Hauland.jpg

Sondre Myge Haugland är hållbarhetsspecialist och arbetar nära portföljförvaltarna bland annat med att förvalta hållbarhetsspolicyn och föra dialog med bolagen. 

2. Hur går hållbarhetsarbetet i SKAGENs fonder till?

Våra förvaltare och vårt hållbarhetsteam arbetar tillsammans med den genomgripande bolagsanalys av alla investeringscase som är kärnan i SKAGENs aktiva och värdebaserade investeringsfilosofi. Till sin hjälp har de verktyg och hållbarhetsdata om bolagen från bland andra Sustainalytics, TPI, Refinitiv.

Vår koncerngemensamma policy sätter strikta ramar kring vilka slags bolag vi kan – och inte kan – investera i. Vissa sektorer, beteenden och produkter är uteslutna från universet. När vi sedan äger ett bolag, gör vi kvartalsvisa uppföljningar och för en tät dialog om vi ser förbättringspotential. Överlag är vi mycket engagerade som ägare och trycker på när det behövs, och bidrar till att bolag gör en förändringsresa. Vi ser också röstning som ett viktigt sätt att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Typiskt sett röstar vi vid 90-100% av röstbara möten och stämmor.

3. Skulle du säga att aktivt ägarskap är där SKAGEN gör störst skillnad?

Ja, absolut. Vi lägger mycket kraft på detta, och tycker också om att investera i undervärderade bolag som vi kan stötta i deras förändringsresa till att bli mer hållbara.  Här ser jag att vi gör stor skillnad, parat med att vi använder vår rösträtt. I sista hand använder vi exkluderingar, eftersom vi helst vill vara med och förändra bolag.

4. Hur kan en påverkansdialog se ut i praktiken?

Det beror på den aktuella problemställningen som vi anser att ett bolag behöver ta tag i. Problemställningarna kan till exempel handla om ett företags renommé, men också för  i form av fara för ökad risk för våra investeringar. Oftast formulerar vi punkter som vi anser är viktiga att bolaget tar tag i för att hantera problemen. Samtidigt är en sådan dialog en längre process och det kan ta lång tid att få åtgärderna på plats. Därför består sådana dialoger ofta av flera uppdateringsmöten för att kontrollera framsteg på vägen mot slutmålet. 

5. Vilka frågor är viktigast?

Materiella teman är viktiga rättesnören för vilka teman vi diskuterar med bolagen. Materiella hållbarhetsfaktorer är de som påverkar bolagets resultat – och detta varierar från bransch till bransch. I energisektorn är till exempel CO2-utsläpp en viktig materiell faktor som måste hanteras, medan för ett mjukvarubolag kan till exempel datasäkerhet och personskydd vara ett mer akut tema att diskutera. 

Att efterleva globala normer och standarder anser vi dessutom är materiella teman som berör att bolag. 

Vi arbetar dessutom mycket med bolagsstyrningsfrågor. En bra ledning som har en långsiktigt hållbar företagsstrategi och behandlar sina ägare rättvist är grunden för att våra kunder ska få så bra avkastning som möjligt. Och inte minst är det viktigt att de behandlar sina anställda väl och inte har en skadlig inverkan på miljön.

6. Är det viktigt för kunderna att fonderna investerar hållbart?

Vi ser en ökad efterfrågan på ansvarsfulla investeringar i alla våra kundsegment, i alla våra marknader. Vi är också själva övertygade om att hållbarhet och långsiktig, riskjusterad avkastning går hand i hand. Bolag med hållbara affärsmodeller är de som kommer att ge våra kunder bäst avkastning över tid. Att integrera hållbarhet i investeringsbesluten hjälper oss också att minska risken i våra investeringar. Bristande hållbarhetsarbete, till exempel i miljöfrågor, kan leda till ökade kostnader, minskad efterfråga på ett bolags produkter och skada dess värde i grunden.

7.  Förutom fonderna, arbetar SKAGEN med hållbarhet som företag också?

Ja! Som fondbolag gör vi allra störst skillnad genom våra fonders investeringar, men vi skulle inte vara trovärdiga i längden om vi inte ville bidra positivt även i egenskap av arbetsgivare, beställare och samhällsaktör. Därför arbetar vi för att bli ett mer hållbart företag, främja mångfald och jämställdhet och öka medvetenheten om klimatpåfrestningar.

Vägledande och styrande är principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt att inrikta oss på tre av dessa: Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Bekämpa klimatförändringarna

8. Kan man följa ert hållbarhetsarbete någonstans?

Sedan 2020 ger vi ut en särskild hållbarhetsrapport varje kvartal. Där berättar vi såväl om arbetet i fonderna som i SKAGEN som företag. Vi rapporterar koldioxidavtryck för våra fonder, hur deras riskprofil ser ut när det kommer till hållbarhet, ger utblickar och uppdateringar om aktuella hållbarhetsfrågor. Grunden i rapporten är våra tre pelare; aktivt ägarskap, integrering i investeringsprocessen och exkluderingar. På vår hållbarhetssida beskriver vi mer utförligt hur vi arbetar med hållbarhet och publicerar aktuella nyheter och krönikor på temat hållbarhet.

Fler röster om hållbarhet i SKAGEN:

"Samhället förväntar sig mer av finansbranschen. Den nya formen av "intressentkapitalism" för det 21:a århundradet är bäst lämpad att skapa värde för ekonomin, samhället och miljön. Det är en framtid som vi alla kan tro på och som vi i SKAGEN är glada att ställa oss bakom."
- Tim Warrington, vd

"På längre sikt tror vi att bolag som fokuserar på medarbetarnas arbetsvillkor kommer att attrahera de bästa kandidaterna och få högre trovärdighet; bolag som minskar sin miljöpåverkan kommer att vara bättre positionerade att stärka sitt varumärke och öka sin försäljning; och inte minst, bolag som behandlar sina aktieägare väl kommer att få bättre tilltro bland investerare och högre aktiekurs. Vi tror med andra ord att bolag som har en hållbar affärsmodell kommer att vara de mest motståndskraftiga och lönsamma i längden."
Alexandra Morris, investeringsdirektör.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up